Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα και στόχος του είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για μια επιτυχημένη διευθυντική σταδιοδρομία. Μέσα από μια ολοκληρωμένη θεματολογία παρέχονται στους φοιτητές τα εχέγγυα και τα απαραίτητα εφόδια για αποτελεσματική εκτέλεση των διευθυντικών τους καθηκόντων και ενεργό και ουσιαστική συνεισφορά στην επιτυχημένη πορεία της Υπηρεσίας/Τμήμα στον οποίο υπηρετούν.

Το Πρόγραμμα βασίζεται στο σύστημα των Ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECTS. Για την απόκτηση του πτυχίου, οι φοιτητές πρέπει να συμπληρώσουν επιτυχώς τουλάχιστον 115 από τις 120 προσφερόμενες πιστωτικές μονάδες ECTS, ως ακολούθως:95 ECTS μέσω των διαλέξεων και 20 ECTS μέσω της συγγραφής της Διπλωματικής Εργασίας.  Σημειώνεται ότι θα πρέπει να εξασφαλιστούν όλες οι ECTS από τα μαθήματα ειδίκευσης.
 
Το επόμενο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα θα αρχίσει τον Φεβρουάριο του 2020. Οι διαλέξεις θα ολοκληρωθούν τον Ιούνιο του 2021. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται στα κτήρια του Κέντρου Παραγωγικότητας στη Λευκωσία, κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 5:00 μ.μ. μέχρι τις 9:00 μ.μ.

Περισσότερες πληροφορίες για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στο  
Οδηγό Σπουδών 2019/2020  

Οι τίτλοι που χορηγεί το ΜΙΔ είναι αυτόματα αναγνωρισμένοι και δεν υπόκεινται στις διαδικασίες αναγνώρισης του ΚΥΣΑΤΣ.

Περιγραφή του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα είναι οργανωμένο σε πέντε ενότητες και περιλαμβάνει διαλέξεις, εργαστήρια, ασκήσεις, προβολή ταινιών και περιπτωσιακές μελέτες. Το Πρόγραμμα έχει δύο χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα:

    1. περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη σειρά θεμάτων που είναι σχεδιασμένα να προσφέρουν διευθυντικές γνώσεις και δεξιότητες
    2. προσφέρει τη δυνατότητα ειδίκευσης στη Δημόσια Διοίκηση και την ανάληψη και τη διεξαγωγή μιας μελέτης σε ένα συγκεκριμένο θέμα που ενδιαφέρει τους συμμετέχοντες.
Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν πτυχιούχοι πανεπιστημίου οποιουδήποτε κλάδου που εργάζονται στον ιδιωτκό, δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Υποβολή Αίτησης

Πτυχιούχος που επιθυμεί να διεκδικήσει θέση στο Πρόγραμμα 2020-2021 θα πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα.

Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα για το Πρόγραμμα 2020-2021 θα καθοριστούν με την προκήρυξη του Προγράμματος.

Έναρξη Προγράμματος

Φεβρουάριος 2020

Δομή του Προγράμματος:

Η αναλυτική περιγραφή των Θεμάτων του Προγράμματος MPA παρουσιάζεται πιο κάτω. 

Το Πρόγραμμα αποτελείται από 19 μαθήματα και μια Διπλωματική Εργασία.  Για τη συμπλήρωση του Προγράμματος απαιτείται επιτυχία σε όλα τα επιλεχθέντα μαθήματα που καταλήγουν σε 95 τουλάχιστον πμ και επιτυχής υποβολή της τελικής μελέτης.  Σημειώνεται ότι θα πρέπει να εξασφαλιστούν 30 πμ από τα μαθήματα Ειδίκευσης.

Πρώτη Ενότητα 

1. 
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
2. 
Διεύθυνση Μάρκετινγκ
3. 
Αρχές Διεύθυνσης
4. 
Λογιστική
5. 
Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων

Δεύτερη Ενότητα

6. 
Χρηματοοικονομική Ανάλυση
7. 
Διεύθυνση Παραγωγής
8. 
Μεθοδολογία Έρευνας, Στατιστική Ανάλυση και Συγγραφή Διπλωματικής
9. 
Οικονομικά
10. 
Στρατηγική Διεύθυνση

Τρίτη Ενότητα

11. 
Τεχνικοοικονομικές Μελέτες
12. 
Η Οργάνωση του Κυπριακού Κράτους
13. 
Οργανωσιακή Συμπεριφορά 
Τέταρτη Ενότητα
14. 
Προϋπολογισμοί & Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών στο Δημόσιο Τομέα
15. 
Η Δημόσια Διοίκηση στην Κύπρο / Οργάνωση & Λειτουργία του Δ.Τ.
16. 
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού στο Δημόσιο Τομέα

Πέμπτη Ενότητα
17. 
Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο
18. 
Διεύθυνση Έργου και Ποιότητας στο Δημόσιο Τομέα
19. 
Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη


Διπλωματική Εργασία 
Επιπρόσθετα μαθήματα Ειδίκευσης που προσφέρονται περιοδικά στην Τέταρτη και Πέμπτη Ενότητα:


Πληροφορικά Συστήματα Επιχειρήσεων
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Ηθική
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης / Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Βελτίωση της Παραγωγικότητας


Back To Top