MBA Programme (Αγγλόφωνο Πρόγραμμα)

Το MBA Programme είναι ένα εντατικό Πρόγραμμα διάρκειας 14 μηνών. Το Πρόγραμμα αποτελείται από 19 μαθήματα, και Διπλωματική Εργασία. Για τη συμπλήρωση του Προγράμματος απαιτείται επιτυχία στα επιλεχθέντα μαθήματα που καταλήγουν σε 90 τουλάχιστον πμ και επιτυχής υποβολή της Διπλωματικής Εργασίας που καταλήγει σε 20 πμ.

Οι άνεργοι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν επαγγελματικές διευθυντικές δεξιότητες στις πραγματικές συνθήκες της αγοράς εργασίας της Κύπρου, μέσω πρακτικής κατάρτισης (internship), σε επιχείρηση/ οργανισμό.

Η τελική βαθμολογία για κάθε μάθημα υπολογίζεται με τον ακόλουθο τρόπο, εκτός και αν συμφωνηθεί διαφορετικά με τον εισηγητή του μαθήματος:

I. Τελική εξέταση 60%

II. Ενδιάμεση εξέταση ή εργασία 30%

III. Συμμετοχή στο μάθημα 10%

Το MBA Programme του MIΔ βασίζεται στο σύστημα των Ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων (πμ) ECTS. Μία πμ αντιστοιχεί σε 25-30 ώρες εργασίας του φοιτητή.


Πρώτη Ενότητα
1. General Management
2. Human Resource Management
3. Marketing Management
4. Quantitative Methods for Business
5. Financial Accounting
6. Personal Development
ECTS
5
7
7
4
5
5
Δεύτερη Ενότητα
7. Production & Operations Management
8. Quality Management
9. Managerial Accounting
10. Marketing Tools and Techniques
11. Research Methodology
& Dissertation Writing
12. Economics

7
5
5
5

5
5
Tρίτη Ενότητα
13. Finance
14. Project Management
15. Strategic Management
16. Entrepreneurship
17. Business Law
18. Organizational Behaviour
19. Feasibility Studies

5
5
5
5
2
4
4


Διπλωματική Εργασία
Όλοι οι συμμετέχοντες αναμένεται να υποβάλουν Διπλωματική Εργασία, ως βασική προϋπόθεση απονομής του Μάστερ. Ο στόχος της Διπλωματικής Εργασίας είναι να δώσει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να μελετήσουν ένα θέμα, να αναλύσουν διεξοδικά μια συγκεκριμένη περίπτωση και να καταλήξουν σε συγκεκριμένα συμπεράσματα και εισηγήσεις.

Τοποθέτηση σε επιχείρηση/οργανισμό για σκοπούς απόκτησης εργασιακής πείρας (Internship)
Η τοποθέτηση σε επιχείρηση/οργανισμό για σκοπούς απόκτησης εργασιακής πείρας (Internship) είναι επιπλέον της φοίτησης των 110 ECTS. Οι άνεργοι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν επαγγελματικές διευθυντικές δεξιότητες στις πραγματικές συνθήκες της αγοράς εργασίας της Κύπρου, μέσω πρακτικής κατάρτισης (internship) διάρκειας 200 ωρών, σε επιχείρηση/ οργανισμό που θα αποφασιστεί από κοινού με το ΜΙΔ.Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Μάστερ στη Δημόσια Διοίκηση (Ελληνόφωνο)
Το Πρόγραμμα αποτελείται από 19 μαθήματα και μια Διπλωματική Εργασία. Για τη συμπλήρωσή του Προγράμματος απαιτείται επιτυχία σε όλα τα επιλεχθέντα μαθήματα που καταλήγουν σε 95 τουλάχιστον πμ και επιτυχής υποβολή της τελικής μελέτης. Σημειώνεται ότι θα πρέπει να εξασφαλιστούν 30 πμ από τα μαθήματα Ειδίκευσης.

Το Μάστερ του MIΔ βασίζεται στο σύστημα των Ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων (πμ) ECTS. Μία πμ αντιστοιχεί σε 25-30 ώρες εργασίας του φοιτητή.

Η τελική βαθμολογία για κάθε μάθημα υπολογίζεται με τον ακόλουθο τρόπο, εκτός και αν συμφωνηθεί διαφορετικά με τον εισηγητή του θέματος:

I. Τελική εξέταση 60%

II. Ενδιάμεση εξέταση ή εργασία 30%

III. Συμμετοχή στο μάθημα 10%


Πρώτη Ενότητα
1. Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
2. Διεύθυνση Μάρκετινγκ
3. Αρχές Διεύθυνσης
4. Λογιστική
5. Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων

ECTS
7
7
5
5
5
Δεύτερη Ενότητα
6. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
7. Οικονομικά
8. Διεύθυνση Παραγωγής
9. Μεθοδολογία Έρευνας, Στατιστική Ανάλυση
και Συγγραφή Διπλωματικής
10. Στρατηγική Διεύθυνση


5
5
7

5
7
Τρίτη Ενότητα
11. Τεχνικοοικονομικές Μελέτες
12. Οργανωσιακή Συμπεριφορά
13. Η Οργάνωση του Κυπριακού Κράτους


4
4
4


Ειδίκευση
Κατά τη διάρκεια της Τρίτης Ενότητας, οι συμμετέχοντες καλούνται να οριστικοποιήσουν την επιλογή τους, για την ειδίκευση που θα ακολουθήσουν, κατά τη διάρκεια της Τέταρτης και Πέμπτης Ενότητας.
Ειδίκευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων


Τέταρτη Ενότητα ECTS
14. Διεύθυνση Ποιότητας 5
15. Διοικητική Λογιστική 5
16. Διεύθυνση Έργου 5


Πέμπτη Ενότητα
17. Έρευνα Μάρκετινγκ 5
18. Εμπορικό Δίκαιο 5
19. Επιχειρηματικότητα 5
Ειδίκευση στη Δημόσια Διοίκηση


Τέταρτη Ενότητα ECTS
14. Προϋπολογισμοί & Διεύθυνση 5
Χρηματοοικονομικών στον Δ.Τ.
15. Η Δημόσια Διοίκηση στην Κύπρο 5
Οργάνωση & Λειτουργία του Δ.Τ.
16. Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού 5
στο Δημόσιο Τομέα (Δ.Τ.)


Πέμπτη Ενότητα
17. Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο 5
18. Διεύθυνση Έργου 5
και Ποιότητας στο Δ.T.
19. Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη 5


Επιπρόσθετα μαθήματα Ειδίκευσης που προσφέρονται περιοδικά στην Τέταρτη και Πέμπτη Ενότητα:
1. Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
2. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Ηθική
3. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης / Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
4. Βελτίωση της Παραγωγικότητας


Μεταφορά ECTS
Φοιτητές μπορούν να αιτηθούν την αναγνώριση αριθμού μαθημάτων της επιλογής τους που αντιστοιχούν μέχρι 24 ECTS του Μεταπτυχιακού Προγράμματος εάν έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία μαθήματα συναφούς περιεχομένου σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα. Υπόψη ότι για τα Προγράμματα Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Μάστερ στη Δημόσια Διοίκηση η παρακολούθηση των μαθημάτων ειδίκευσης είναι υποχρεωτική. Η Ακαδημαϊκή Επιτροπή, αποφασίζει για τον αριθμό των μεταφερομένων ECTS μετά από αξιολόγηση της αναλυτικής βαθμολογίας των μαθημάτων που οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να μεταφέρουν. Η Βαθμολογία των μεταφερόμενων μαθημάτων δεν θα καταγράφεται και ούτε θα λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της τελικής βαθμολογίας του πτυχίου των φοιτητών. Δεν θα υπάρχει έκπτωση όσον αφορά τα Δίδακτρα.
Απόφοιτοι του ΜΙΔ που επιθυμούν να παρακολουθήσουν επιπρόσθετη ειδίκευση (Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Δημόσια Διοίκηση) πρέπει να παρακολουθήσουν με επιτυχία 40 ECTS μαθημάτων της ειδίκευσης και επιπρόσθετα να υποβάλουν με επιτυχία Διπλωματική Εργασία. Σε περίπτωση που ο αριθμός των ενδιαφερομένων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή γίνεται με βάση την τελική βαθμολογία του μεταπτυχιακού τους διπλώματος. Τα δίδακτρα για την επιπρόσθετη ειδίκευση αποτελούν το ήμισυ του συνόλου των διδάκτρων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, πληρωτέα σε δύο δόσεις.


Back To Top