Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και στόχος του είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για μια επιτυχημένη διευθυντική σταδιοδρομία. Μέσα από μια ολοκληρωμένη θεματολογία παρέχονται στους φοιτητές τα εχέγγυα και τα απαραίτητα εφόδια για αποτελεσματική εκτέλεση των διευθυντικών τους καθηκόντων και ενεργό και ουσιαστική συνεισφορά στην επιτυχημένη πορεία της Επιχείρησης/Οργανισμού στον οποίο υπηρετούν.

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Το Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων αποσκοπεί στο να προσφέρει στους φοιτητές και φοιτήτριες τα απαραίτητα εφόδια που απαιτούν οι ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Επιπρόσθετα, επιδιώκει να καλλιεργήσει στους φοιτητές και φοιτήτριες θετικές στάσεις και συμπεριφορές απέναντι στις προκλήσεις του τομέα της Διοίκησης.

Οι φοιτητές και φοιτήτριες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του ΜΙΔ είναι σε θέση να:

 • Ενσωματώνουν, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει από τα διαφορετικά επιστημονικά πεδία.
 • Αντιμετωπίζουν με επιτυχία τις προκλήσεις του επαγγέλματος και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων.
 • Χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στο πλαίσιο εκτέλεσης των διευθυντικών καθηκόντων τους.
 • Χρησιμοποιούν ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους για τη λήψη αποφάσεων και την επίλυση των σύγχρονων προβλημάτων του τομέα της διοίκησης.
 • Αξιοποιούν αποτελεσματικά προοπτικές και πληροφορίες της τοπικής και διεθνούς αγοράς.
 • Εφαρμόζουν σύγχρονες στρατηγικές μάρκετινγκ.
 • Διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα ζητήματα που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό, όπως η στελέχωση, η εκπαίδευση και ανάπτυξη και η αξιολόγηση της επίδοσής τους.
 • Χρησιμοποιούν χρηματοοικονομικά εργαλεία για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων για τη διασφάλιση της οικονομικής ευρωστίας της επιχείρησής τους.
 • Εφαρμόζουν υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές και αρχές δεοντολογίας για τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων.
 • Επιδεικνύουν ηγετικές δεξιότητες και να ενθαρρύνουν την ομαδική εργασία για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.
 • Χρησιμοποιούν δεξιότητες κριτικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων, καθώς και τεχνικές λήψης αποφάσεων.
 • Επικοινωνούν και να αλληλοεπιδρούν παραγωγικά.

Το Πρόγραμμα βασίζεται στο σύστημα των Ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων (πμ) ECTS. Το Πρόγραμμα αποτελείται από 9 υποχρεωτικά μαθήματα, 4 μαθήματα επιλογής και Διπλωματική Εργασία. Για τη συμπλήρωση του Προγράμματος απαιτείται επιτυχία στα επιλεχθέντα μαθήματα που καταλήγουν σε 80 τουλάχιστον πμ και επιτυχής υποβολή της Διπλωματικής Εργασίας που καταλήγει σε 30 πμ.

Το επόμενο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα θα αρχίσει τον Φεβρουάριο του 2023. Οι διαλέξεις θα ολοκληρωθούν τον Ιούνιο του 2024. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται στα κτήρια του Κέντρου Παραγωγικότητας στη Λευκωσία, κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 5:00μ.μ. μέχρι τις 9:00 μ.μ.


Τα Προγράμματα του ΜΙΔ είναι πιστοποιημένα από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) - https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/

Οι τίτλοι που χορηγεί το ΜΙΔ είναι αυτόματα αναγνωρισμένοι και δεν υπόκεινται στις διαδικασίες αναγνώρισης του ΚΥΣΑΤΣ.

Περιγραφή του Προγράμματος
Το Πρόγραμμα είναι οργανωμένο σε τέσσερις ενότητες και περιλαμβάνει διαλέξεις, εργαστήρια, ασκήσεις, προβολή ταινιών και περιπτωσιακές μελέτες. Το Πρόγραμμα έχει δύο χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα:
 1. περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη σειρά θεμάτων που είναι σχεδιασμένα να προσφέρουν διευθυντικές γνώσεις και δεξιότητες
 2. προσφέρει τη δυνατότητα ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και την ανάληψη και τη διεξαγωγή μιας μελέτης σε ένα συγκεκριμένο θέμα που ενδιαφέρει τους συμμετέχοντες.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν πτυχιούχοι πανεπιστημίου οποιουδήποτε κλάδου που εργάζονται στον ιδιωτικό, δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Υποβολή Αίτησης
Πτυχιούχος που επιθυμεί να διεκδικήσει θέση στο Πρόγραμμα 2023-2024 θα πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα τον Σεπτέμβριο του 2022.

Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική.

Δίδακτρα
€3.900, με δυνατότητα φοιτητικής χορηγίας.

Έναρξη Προγράμματος
Το επόμενο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα θα αρχίσει τον Φεβρουάριο του 2023.

Back To Top