Η αναλυτική περιγραφή των Θεμάτων του Προγράμματος MBA παρουσιάζεται πιο κάτω. 

Υποχρεωτικά Μαθήματα - Σύνολο 60 ECTS

Πρώτη Ενότητα 
1 Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργανωσιακή Συμπεριφορά (ΔΑΣ106)
2. Διεύθυνση Μάρκετινγκ (ΔΜΚ102)
3. Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ανάλυση (ΛΧΑ110)
4. Αρχές Διεύθυνσης και Διεθνούς Διοίκησης (ΑΔΔ109)

Δεύτερη Ενότητα 
5. Μεθοδολογία Έρευνας και Συγγραφή Διπλωματικής (ΕΣΔ206)
6. Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων (ΠΣΕ407)
7. Οργάνωση και Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων (ΟΠΣ210)
8. Επιχειρηματικές Αναλύσεις (ΕΠΑ107)
9. Εμπορικό Δίκαιο (ΕΕΔ502)

Μαθήματα Επιλογής - Σύνολο 20 ECTS
Τρίτη Ενότητα 

1. Διοικητική Λογιστική (ΕΔΛ402)
2. Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων (ΑΠΔ105)
3. Στρατηγική Διεύθυνση (ΣΔΣ205)

Τέταρτη Ενότητα 
4. Ηθική, Εταιρική Βιωσιμότητα και Υπευθυνότητα (ΗΚΥ409)
5. Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΚ408)
6. Οικονομική των Επιχειρήσεων (ΟΙΚ202)

Εργαστήρι Διπλωματικής

Διπλωματική Εργασία (ΔΠΜ700) (Υποχρεωτικό - σύνολο 30 ECTS)

Back To Top