Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΔ) ιδρύθηκε το 1976 με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και αποτελεί το διεθνές σκέλος του Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου. To ΜΙΔ αποτελεί την πρώτη σχολή διοίκησης στην Κύπpo.

Το ΜΙΔ υπάγεται ως Δημόσια Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σύμφωνα με τις πρόνοιες των Άρθρων 1 έως 13 των περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων του 1996 έως 2013.

Το ΜΙΔ παρέχει υψηλού επιπέδου διευθυντική εκπαίδευση / επιμόρφωση σε διευθυντικά στελέχη καθώς και σε απόφοιτους πανεπιστημίου που προσβλέπουν σε διευθυντική καριέρα.

Tο ΜΙΔ προσφέρει τα ακόλουθα Μεταπτυχιακά Προγράμματα:

    • Master in Business Administration (αγγλόφωνο)
    • Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ελληνόφωνο)
    • Μάστερ στη Δημόσια Διοίκηση (ελληνόφωνο)

Τα προγράμματα του ΜΙΔ είναι πιστοποιημένα από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) - https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/

Οι τίτλοι που χορηγεί το ΜΙΔ είναι αυτόματα αναγνωρισμένοι και δεν υπόκεινται στις διαδικασίες αναγνώρισης του ΚΥΣΑΤΣ.


Επίσης, το ΜΙΔ αναλαμβάνει την οργάνωση διεθνών συνεδρίων και άλλων διεθνών δραστηριοτήτων. Μέσα στο πλαίσιο του Σχεδίου παροχής αναπτυξιακής, τεχνικής και άλλης βοήθειας προς ξένες χώρες, το ΜΙΔ οργάνωσε με μεγάλη επιτυχία προγράμματα σε θέματα διεύθυνσης.


Back To Top