Η Πολιτική Διασφάλισης της Ποιότητας του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ) αποτελεί μέρος της Στρατηγικής της Σχολής και στοχεύει στη συνεχή βελτίωση και ενίσχυση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει. Η Πολιτική θέτει το πλαίσιο εντός του οποίου διαμορφώνεται και παρακολουθείται το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ).

Στην ανάπτυξη και εφαρμογή της Πολιτικής συμμετέχουν και συνεργάζονται όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (εσωτερικά και εξωτερικά) και είναι βασισμένη στα πρότυπα και στις κατευθυντήριες γραμμές που θέτει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση (ENQA) και είναι ο Εθνικός Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε).Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat MIM Quality Assurance Policy.pdf


Back To Top