Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Ελληνόφωνο) / Μάστερ στη Δημόσια Διοίκηση (Ελληνόφωνο) 

    • Πτυχίο ή ισότιμος τίτλος επιπέδου πτυχίου.
    • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας με βάση τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ).

Η διενέργεια γραπτής ή/και προφορικής εξέτασης για εισδοχή στο Πρόγραμμα είναι στη διακριτική ευχέρεια του ΜΙΔ.


Σημείωση: Θα παραχωρηθεί αριθμός θέσεων στο Πρόγραμμα σε υποψήφιους που έχουν τουλάχιστον 3 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας ή/και εξαιρετική ακαδημαϊκή επίδοση.
Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) (Αγγλόφωνο)
 

    • Πτυχίο ή ισότιμος τίτλος επιπέδου πτυχίου.
    • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας με βάση τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ). Απόφοιτοι από μη αγγλόφωνα πανεπιστήμια θα κληθούν να αποδείξουν την ευχέρεια που έχουν να χρησιμοποιούν την αγγλική γλώσσα
Η διενέργεια γραπτής ή/και προφορικής εξέτασης για εισδοχή στο Πρόγραμμα είναι στη διακριτική ευχέρεια του ΜΙΔ.


Back To Top